40% minder snelheidsovertredingen !! Hoe doe je dat?

Terug

40% minder snelheidsovertredingen !! Hoe doe je dat?

Johan Lieten - september 23, 2015

Een onafhankelijke wetenschappelijke studie bewijst dat snelheidsinformatieborden het aantal snelheidsovertredingen met bijna 40% verminderen !! En ook op langere termijn...

Johan Lieten verkeersdeskundige bij de Stad Hasselt heeft als eindwerk voor zijn opleiding verkeerskunde een studie gemaakt over het korte en lange termijn effect van snelheidsinformatieborden. Hieronder de enkele opmerkelijke bevindingen van deze studie.

"De resultaten van de metingen, direct na de plaatsing van het smiley-bord, tonen aan dat een preventief snelheidsbord, voor een gemiddelde snelheidsvermindering zorgt van 5 km/u in de V85 en zo het aantal snelheidsovertredingen vermindert met 39 %."

"Bestuurders passen zich aan en houden het geldende snelheidsregime in acht."

"Uit deze studie blijkt dat het zeker aangewezen is om verder te investeren in preventieve dynamische snelheidsborden waarbij er ook voor een geïntegreerde aanpak moet worden gezorgd. Een preventief snelheidsbord kan zeker gebruikt worden om de snelheid binnen een bepaald meetzone naar beneden te krijgen, maar is evenzo interessant om gebruikt te worden bij het naderen van een woon- zone of - kern waar de doorgangssnelheid zeker niet boven de 55 km/u mag uitsteken"

De volledige studie kan u hier downloaden.

Krycer bvba heeft een extra verkeersanalysetoestel ter beschikking gesteld aan de heer Lieten om de studie correct te kunnen uitvoeren. De studie zelf is echter volledig onafhankelijk van Krycer uitgevoerd.

Hieronder de probleemstelling en conclusie van het onderzoek.

Probleemstelling

Dagelijks komen er op een gemeente klachten binnen over sluikverkeer en het te snel rijden in de straat waar men woont. Het is er zowel voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen erg gevaarlijk.

Bij zulke klachten wordt de politie gevraagd om metingen uit te voeren.

Momenteel zorgt de bestaande infrastructuur voor bijkomende problemen. Deze werd nooit aangepast aan de vernieuwde woonomgeving noch aan de snelheid waar men rekening dient mee te houden.

Kant en klare oplossingen liggen niet dadelijk voorhanden. Infrastructurele aanpassingen vragen tijd en kosten geld. Een plaatselijk poorteffect is meestal niet genoeg. Het snel optrekken na het tijdsverlies irriteert de bewoners nog meer.

Het gebruik van digitale snelheidsinformatieborden kan hierop inspelen en de bestuurder attent maken op een bepaalde situatie (woon- of schoolomgeving, gevaarlijke bocht, …). Hebben deze borden effect op een langdurig en blijvende snelheidsaanpassing?

Is er na verloop van x-aantal tijd geen gewenning aan de info die gegeven wordt en gaat men terug naar de snelheid, die men gewend was te rijden van voor de plaatsing van een smiley.


CONCLUSIE

De opzet van deze studie is om na te gaan of een preventief snelheidsbord een interessant instrument is om het probleem van overdreven of onaangepaste snelheid aan te pakken.

Hieruit kan men vooreerst stellen dat deze digitale borden dienen om de aandacht van de bestuurder op de snelheid van hun voertuig te vestigen. Ze dienen vooral gebruikt te worden als educatief middel. Het plaatsen en gebruik van deze smiley's zijn dus in eerste plaats vooral bedoeld als informatieverstrekkende borden.

Ook werd hier nagegaan of een preventief snelheidsbord wel degelijk voor een daling van de gemiddelde V85 zorgt, zowel over een korte als over een lange periode. Over een lange periode zouden deze borden ook ingezet kunnen worden als onderdeel van een uitbouw in een engineering methode zoals bij het herinrichten van poorteffecten, as verspringingen, wegversmallingen, ….

In totaal werden er drie straten onderzocht waar drie metingen( o-meting, 1ste meting en 2de meting) op drie verschillende punten per zone uitgevoerd werden. Dit zijn negen metingen per straat, wat uiteindelijk in deze studie een volledig overzicht brengt van 27 metingen om alle snelheidsprofielen te kunnen opmaken.

Als meetinstrumenten werd gebruik gemaakt van een verkeersteller van het type 'Trafficount II'. Het preventief snelheidsbord, om de gereden snelheid aan te geven was van het type 'Trafficheck Compact'. Beide zijn afkomstig van de firma Krycer.

De resultaten van de metingen, direct na de plaatsing van het smiley-bord, tonen aan dat een preventief snelheidsbord, voor een gemiddelde snelheidsvermindering zorgt van 5 km/u in de V85 en zo het aantal snelheidsovertredingen verminderd met 39 %.

Omgerekend geeft dit door de stelling van Vlassenroot een mindering van 10 tot 15 % aan slachtoffers. Dit betekent dat, uit de politiegegevens van voorgaande jaren, er van de 72 slachtoffers er in principe zo een elf slachtoffers minder kunnen gevallen zijn met zware verwondingen.

Er kan dus gesteld worden dat een preventief snelheidsbord, op korte termijn wel degelijk voor een daling in de V85 en het aantal snelheidsovertredingen zorgt en dus kan een preventief snelheidsbord gezien worden als een instrument om het probleem van overdreven of onaangepaste snelheid aan te passen.

Een daling van snelheid gaat zeker gepaard met een stijging van de verkeersveiligheid.

Een plaatselijk gebruik bij een beperkte tijdsspanne, is dus raadzaam om bestuurders de aandacht te laten vestigen op een plaatselijk gebeuren of op een tijdelijke situatie.

De snelheid daalt significant na het plaatsen van een preventief snelheidsbord. Er is dus een duidelijke invloed als afschrikking onmiddellijk na de opstelling. Toch moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat het snelheidsreducerend effect van een preventief snelheidsbord begint te verdwijnen vanaf 150 tot 200 meter na het snelheidsbord. Na 400 meter is dit effect, afhankelijk van de verschillende weergegeven boodschappen, volledig verdwenen.

Na verloop van 3 maanden is de vermindering aan snelheidsovertredingen gereduceerd van 39 tot 32 %.

In deze studie komt duidelijk naar boven dat het gebruik over een langere periode bij ongeveer 30 % van de bestuurders een gewenning geeft. Een kleine minderheid rijdt terug de snelheid die ze reden voor het plaatsen van de informatieborden.

Op een lokale weg type II is dit zelfs een aangewezen methode om de woonkernen beter te beveiligen. Hier blijft de situatie niet alleen aanhouden, maar passen de bestuurders zich beter aan, aan het bestaande snelheidsregime. De woonkern is veiliger geworden.

Op een lokale verbindingsweg type II tussen 2 lokale buurgemeenten stijgt het verschil na verloop van tijd en past zich hoe langer hoe meer aan de plaatselijke rijstijl. Wel blijft men met een gemiddelde snelheidsvermindering van 5 km/u nog onder het maximale gemiddelde, gemeten bij de 0-meting. Maar toch moet de vraag hier gesteld worden of het niet aan te raden is het snelheidsregime op de Runkstersteenweg met een zeer breed profiel, naar 70 km/u te brengen. Het gevaar schuilt in een plotse afremming waarna het kangoeroe-effect misschien meer slachtoffers kan maken.

Op de interlokale secundaire ontsluitingsweg type II waar een snelheidsregime van 70 km/u geld, is duidelijk te merken dat het kangoeroe effect na verloop van enkele weken verdwijnt.

Bestuurders passen zich aan en houden het geldende snelheidsregime in acht.

Uit deze studie blijkt dat het zeker aangewezen is om verder te investeren in preventieve dynamische snelheidsborden waarbij er ook voor een geïntegreerde aanpak moet worden gezorgd. Een preventief snelheidsbord kan zeker gebruikt worden om de snelheid binnen een bepaald meetzone naar beneden te krijgen, maar is evenzo interessant om gebruikt te worden bij het naderen van een woon- zone of - kern waar de doorgangssnelheid zeker niet boven de 55 km/u mag uitsteken (volgens het SGVV).

Eens dat de preventieve borden verwijderd zijn, is er geen vermindering aan snelheid meer te merken.

Daar het mobiliteitsplan stelt dat gemeentes in eerste plaats moeten inzetten het sensibiliseren is het effect van deze borden zeker op korte termijn inzetbaar voor de veiligheid binnen de woonkernen. Wat als aangrijpingspunt op de tweede plaats gesteld wordt.

Het verhogen van de verkeersveiligheid en dus het verlagen van het aantal snelheidsovertredingen blijft een aandachtspunt. Informatieborden kunnen dan liefst geplaatst worden in combinatie met andere verkeerskundige maatregelen.

Vb. Dynamisch preventief informatiebord op ongeveer 300 meter voor een poorteffect of andere maatregel plaatsen.

Deze borden zijn makkelijk te verplaatsen waardoor de beslissing om deze investering makkelijker valt dan het uitvoeren van de soms (te) dure infrastructurele maatregelen.